1982:

Styczeń -Powstaje "Ruch Polski Niepodległej", organizacja mlodzieży szkolnej sprzeciwiająca sie doktrynie przewodniej roli PZPR w państwie polskim i walcząca z postanowieniami WRON i stanu wojennego. Organizatorzy tego ruchu to Marek Kowalewski, Bolesław Burlingo i Piotr Guzowski.
13 stycznia - Powstaje Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ "Solidarność", pierwsza struktura podziemna, zorganizowana przez członków Prezydium KK Andrzeja Konarskiego i Eugeniusza Szumiejkę. W kościołach msze w intencji ojczyzny. W warszawskim kościele św. Stanisława Kostki pierwszą taką mszę odprawia ks. Jerzy Popiełuszko.
21 stycznia - w Krakowie powstaje Tajna Komisja Regionalna, która przejmuje zadania Zarządu Regionu w stanie wojennym. W Warszawie ukazuje się pierwszy numer pisma "Wola", wydawanego przez Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny.
26 stycznia - Lech Wałęsa otrzymuje decyzję o internowaniu, datowaną na 12 grudnia, po odmowie rozmów z władzami.
Styczeń - Weryfikacja dziennikarzy. Wszyscy negatywnie oceniający ustrój i stan wojenny wyrzuceni z pracy. W Warszawie ukazuje się pierwszy numer podziemnego pisma "Kos".
3 lutego - Proces organizatorów strajku w Wyższej Szkole Morskiej przed Sądem Marynarki Wojennej w Gdyni. Najwyższe wyroki w stanie wojennym: Ewa Kubasiewicz skazana na 10 lat, dwie osoby na 9 lat, cztery na 5 lat więzienia.
11 lutego - W Warszawie ukazuje się pierwszy numer "Tygodnika Mazowsze", który z czasem stanie się ogólnopolskim pismem podziemnej "Solidarności". W następnych tygodniach powstają też inne pisma regionalne - w Krakowie "Serwis Informacyjny", w Poznaniu "Obserwator Wielkopolski". We Wrocławiu wydawane jest pismo wychodzące jeszcze w okresie legalnej "Solidarności" - "Z dnia na dzień".
14 lutego - W Elblagu aresztowani przywódcy Ruchu Polski Niepodległej, Marek Kowalewski, Bolesław Burlingo i Piotr Guzowski.
23 lutego - Śmierć sierżanta MO Zdzisława Karosa, postrzelonego w tramwaju przez 17-letniego Roberta Chechłacza.
1 marca - Szef MSW gen. Czesław Kiszczak informuje, że od 13 grudnia internowano łącznie 6647 osób.
20 marca - W Białymstoku powstaje Tymczasowa Komisja Regionalna NSZZ "Solidarność".
Marzec - W "Tygodniku Mazowsze" polemika o koncepcji dalszego funkcjonowania podziemia. Internowany Jacek Kuroń opowiada się za scentralizowanym ruchem, zdolnym do uderzenia na ośrodki władzy, Wiktor Kulerski i Zbigniew Bujak za zdecentralizowanym, składającym się z luźno powiązanych grup.
1 kwietnia - W Paryżu ukazuje się pierwszy numer miesięcznika "Kontakt", redagowanego przez Mirosława Chojeckiego.
12 kwietnia - W Warszawie pierwsza audycja Radia Solidarność.
22 kwietnia - Powstanie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej - podziemnego kierownictwa "Solidarności" (Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Władysław Hardek, Bogdan Lis). Do czasu wznowienia prac Komisji Krajowej z Lechem Wałęsą na czele przedstawiciele czterech regionów zobowiązują się "koordynować działania zmierzające do odwołania stanu wojennego, zwolnienia internowanych i skazanych, przywrócenia praw obywatelskich".
23 kwietnia - Powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność".
24 kwietnia - W Warszawie zawiązuje się Międzyzakładowy Robotniczy Komitet "Solidarności", grupujący przedstawicieli kilku warszawskich zakładów pracy.
1-3 maja - W wielu miastach Polski masowe demonstracje i walki uliczne z milicją.
6 maja - W Gdańsku powstaje tajna Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" (m.in. Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis, Aleksander Hall)
8 maja - W Warszawie powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" Mazowsze (Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski, Konrad Bieliński, Zbigniew Romaszewski).
7 czerwca - Uwolnienie ze szpitala postrzelonego w maju przez milicję Jana Narożniaka, zorganizowane przez MRK "S".
30 czerwca - Powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Czerwiec - We Wrocławiu Kornel Morawiecki tworzy Solidarność Walczącą.
Lipiec - TKK powołuje Biuro Koordynacyjne NSZZ "Solidarność" w Brukseli, pod kierownictwem Jerzego Milewskiego.
10 sierpnia - W Poznaniu powstaje Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska.
14 sierpnia - W Kwidzyniu 81 internowanych pobitych przez Służbę Więzienną, w tym 38 ciężko.
15 sierpnia - Powstaje Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR).
29 sierpnia - W Warszawie aresztowany organizator Radia Solidarność i członek RKW Mazowsze Zbigniew Romaszewski.
31 sierpnia - Masowe demonstracje w rocznicę porozumień sierpniowych. W Lubinie trzy osoby zastrzelone przez milicję.
3 września - Aresztowanie internowanych członków KSS "KOR": Jacka Kuronia, Jana Lityńskiego, Adama Michnika i Henryka Wujca. Postępowaniem objęci są również przebywający za granicą Mirosław Chojecki i Jan Józef Lipski. Zarzut: "Podjęcie przygotowań do obalenia ustroju PRL".
15 września - Aresztowany powracający z operacji w Anglii Jan Józef Lipski.
5 października - Aresztowanie członka TKK Władysława Frasyniuka.
8 października - Wyrok w procesie przywódców KPN. Leszek Moczulski skazany na 7 lat, pozostali trzej na kary od 2 do 5 lat. Sejm uchwala nową ustawę o związkach zawodowych, faktycznie delegalizującą NSZZ "Solidarność".
9 października - Z oświadczenia TKK: "Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność może być rozwiązany jedynie na mocy decyzji swych członków. Związek nasz istnieje i nadal będzie działać na rzecz samorządnej Rzeczypospolitej".
10 listopada - Mimo apelu TKK nie udaje się przeprowadzić w całej Polsce 8-godzinnego strajku, mającego być protestem przeciwko rozwiązaniu "Solidarności".
12 listopada - Lech Wałęsa zwolniony z internowania.
24 listopada - Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazuje Władysława Frasyniuka na 6 lat więzienia.
27 grudnia - Aresztowanie szefa TZR Wielkopolska i członka TKK Janusza Pałubickiego. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazuje na 4 lata Piotr Bednarza, szefa RKS Dolny Śląsk i członka TKK.
31 grudnia - Zawieszenie stanu wojennego. Na wolność wychodzą wszyscy internowani z wyjątkiem siedmiu działaczy "S": Andrzeja Gwiazdy, Seweryna Jaworskiego, Mariana Jurczyka, Karola Modzelewskiego, Grzegorza Palki, Andrzeja Rozpłochowskiego i Jana Rulewskiego, którym internowanie zostaje zamienione na więzienie.
 

1983:

4 stycznia - Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban informuje, że w ciągu całego poprzedniego roku aresztowano z powodów politycznych 3600 osób.
22 stycznia - TKK wydaje oświadczenie programowe "Solidarność dziś": "By system władzy w Polsce zdolny był do ustępstw, by realna stała się perspektywa reform, konieczne są działania prowadzące do załamania się obecnej dyktatury".
17 lutego - Wyroki w sprawie organizatorów Radia Solidarność. Zbigniew Romaszewski 4,5 roku, Zofia Romaszewska 3 lata. Pozostałych 8 oskarżonych wyroki od 7 miesięcy do 3 lat.
22 marca - Informacja szefa MSW gen. Czesława Kiszczaka, według której od wprowadzenia stanu wojennego zlikwidowano ponad 700 nielegalnych grup, skonfiskowano 1310 urządzeń poligraficznych, zamknięto 12 radiostacji, w czasie demonstracji śmierć poniosło 15 osób, rany postrzałowe odniosło 36 manifestantów.
9-11 kwietnia - Spotkanie Lecha Wałęsy z TKK, do którego mogło dojść dzięki temu, że Wałęsa "urwał się" obstawie.
3 maja - Najście bojówki SB na charytatywny Komitet Prymasowski w warszawskim kościele św. Marcina. Uprowadzenie i zastraszenie czterech osób.
12 maja - Śmiertelne pobicie przez milicję ucznia Grzegorza Przemyka.
18 maja - W Toruniu powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność".
19 maja - Wyroki w procesie warszawskiego MRK"S". Adam Borowski skazany na 3,5 roku, siedmiu innych oskarżonych na kary od 2 lat do 2 lat z zawieszeniem.
28 maja - Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazuje na śmierć Zdzisława Najdera, dyrektora Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa.
Maj - Ogłoszenie przez organizację "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość" programu odwołującego się zarówno do tradycji lewicowej jak i chrześcijaństwa.
W piśmie "Głos" ogłoszony zostaje "Program bieżący" środowiska "Głosu", wzywający do porozumienia kościoła, wojska i "Solidarności".
16-23 czerwca - Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. "Zwycięstwo natury moralnej stanowi istotę wielokrotnie proklamowanej odnowy. Chodzi tu o dojrzały ład życia narodowego i państwowego, w którym będą respektowane podstawowe prawa człowieka" - mówi papież podczas mszy św. na Stadionie Dziesięciolecia 17 czerwca. W Tatrach spotyka się z Lechem Wałęsą.
30 czerwca - Wyrok 5 lat dla Edmunda Bałuki, przywódcy szczecińskich stoczniowców z 1971 roku, skazanego za nielegalny powrót do kraju w 1981 roku.
22 lipca - Zniesienie stanu wojennego, rozwiązanie WRON. Jednocześnie Sejm uchwala ustawę "O szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego", utrzymującą wiele restrykcyjnych przepisów stanu wojennego.
19 sierpnia - Aresztowanie Władysława Hardka, szefa Regionu Małopolska i członka TKK. Hardek występuje przed kamerami TVP ze stwierdzeniem, że "niecelowe jest prowadzenie dalszej działalności konspiracyjnej".
Wrzesień - W ukazującym się od stycznia 1982 miesięczniku "Niepodległość" opublikowane zostają "Założenia programowe", uznające niepodległość za podstawowy cel, do którego zrealizowania potrzebne są zmiany w całym bloku sowieckim. Postulaty wspierania opozycji w tych krajach oraz rezygnacji z jakichkolwiek kompromisów z władzą komunistyczną.
Pod koniec roku ukazuje się też program pisma "Polityka Polska", wydawanego przez środowisko dawnego RMP. Postulat "autentycznego" porozumienia z Rosją i rezygnacji z dążeń do rozbicia ZSRR na państwa narodowe.
5 października - Przyznanie Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. "Przyjmuję tę nagrodę z całym szacunkiem dla jej rangi i zarazem z poczuciem, że wyróżnia ona nie mnie osobiście, lecz jest nagrodą dla 'Solidarności'" - oświadcza laureat.
4 listopada - Jerzy Urban sugeruje możliwość objęcia amnestią jedenastu przywódców "Solidarności" i działaczy KSS "KOR" pod warunkiem, że udadzą się na emigrację.
12 grudnia - Prokuratura Wojewódzka w Warszawie stawia księdzu Jerzemu Popiełuszce z parafii św. Stanisława Kostki zarzut, że w wygłaszanych kazaniach zniesławiał władze polityczne. Aresztowanie Józefa Teligi, przewodniczącego OKOR.
25 grudnia - List więzionego Adama Michnika do gen. Czesława Kiszczaka, reakcja na propozycję wolności w zamian za wyjazd za granicę: "Aby jawnie przyznawać się do deptania prawa, trzeba być durniem; Aby będąc więziennym nadzorcą proponować człowiekowi więzionemu od dwóch lat Lazurowe Wybrzeże w zamian za moralne samobójstwo, trzeba być świnią; Aby wierzyć, że ja mógłbym taką propozycję przyjąć, trzeba wyobrażać sobie każdego człowieka na podobieństwo policyjnego szpicla."

1984:

26 stycznia - Sejm uchwalił prawo prasowe, stwierdzające że "kto bez wymaganego zezwolenia wydaje lub rozpowszechnia dziennik, czasopismo lub inną publikację prasową, podlega karze pozbawienia wolności do roku, karze ograniczenia wolności lub grzywny".
Styczeń - Według danych "Tygodnika Mazowsze" w więzieniach i aresztach przetrzymywanych jest 244 więźniów politycznych.
7/8 lutego - Nieopodal swego domu w Sławęcinie koło Inowrocławia zamordowany przez "nieznanych sprawców" Piotr Bartoszcze, działacz "Solidarności" Rolników Indywidualnych.
Luty/marzec - SB w Toruniu uprowadza kilku działaczy "Solidarności", wywożonych za miasto w workach na głowie, następnie bitych i straszonych. Szczególnie poturbowany Antoni Mężydło.
7 marca - Uczniowie szkół w Miętnem koło Garwolina rozpoczynają protest przeciwko zdejmowaniu krzyży w klasach.
20 kwietnia - Jedenastu więzionych "ekstremistów" z KSS "KOR" i "S" odrzuca propozycję uwolnienia, w zamian za wyrzeczenie się działalności politycznej do końca 1986 roku.
13 maja - Powstaje Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ "Solidarność" Ziemia Łódzka.
15 maja - TKK wzywa do bojkotu nadchodzących wyborów do rad narodowych (17 czerwca).
24 maja - Sąd Wojewódzki we Wrocławiu skazuje Józefa Piniora, członka TKK i RKS Dolny Śląsk na 4 lata więzienia.
8 czerwca - Aresztowanie ukrywającego się od 13 grudnia 1981 Bogdana Lisa, członka TKK. Jego miejsce zajmuje Bogdan Borusewicz.
13 lipca - Przed sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego rozpoczyna się proces przeciwko czterem działaczom dawnego KSS "KOR" - Adamowi Michnikowi, Jackowi Kuroniowi, Zbigniewowi Romaszewskiemu i Henrykowi Wujcowi, oskarżonym o to, że "począwszy od 1977 roku podjęli czynności przygotowawcze w celu obalenia przemocą konstytucyjnego ustroju i osłabienia mocy obronnej PRL". Po jednym dniu sąd odracza rozprawę i nigdy już do niej nie wraca.
22 lipca - W wyniku amnestii wychodzi z więzień większość więźniów politycznych, m.in. jedenastka "ekstremistów".
4 września - Rzecznik rządu Jerzy Urban ujawnia projekt wprowadzenia kary banicji, która stosowana byłaby wobec osób, którym udowodnione zostało przestępstwo przeciwko państwu.
19 października - Funkcjonariusze SB porywają i mordują organizatora mszy w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, ks. Jerzego Popiełuszko.
27 października - Gen. Kiszczak ujawnia, że aresztowano trzech sprawców porwania.
30 października - Z zalewu we Włocławku wyłowione zostają zwłoki ks. Popiełuszki.
3 listopada - Pogrzeb ks. Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Udział ok. 100 tys. ludzi, homilia prymasa Polski, przemówienie Lecha Wałęsy.
Listopad - W kilku miastach, w reakcji na śmierć ks. Popiełuszki powstają jawne komitety obywatelskie przeciw przemocy, grupujące autorytety związane z opozycją.
Władze PRL podejmują decyzję o wycofaniu się Polski z Międzynarodowej Organizacji Pracy na znak protestu przeciwko przyjęciu przez Radę Administracyjną MOP krytycznego raportu o sytuacji związków zawodowych w Polsce.

1985:

5 lutego - Do Warszawy powraca szef paryskiego Biura "Solidarności" Seweryn Blumsztajn. Z unieważnionym paszportem odesłany z powrotem do Francji.
7 lutego - Skazanie zabójców ks. Popiełuszki: płk Adam Pietruszka i kpt Grzegorz Piotrowski po 25 lat, por Leszek Pękala 15 lat, por Waldemar Chmielewski 14 lat.
13 lutego - Aresztowanie w Gdańsku trzech uczestników spotkania z udziałem Lecha Wałęsy (Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika) pod zarzutem działania w celu wywołania niepokojów.
17 marca - Tygodniowa głodówka w Podkowie Leśnej w obronie Marka Adamkiewicza, skazanego w 1984 na 2 lata za odmowę złożenia przysięgi wojskowej.
14 kwietnia - W Krakowie ogłoszona zostaje deklaracja pacyfistycznego Ruchu "Wolność i Pokój", domagającego się dobrowolności przysięgi wojskowej oraz wprowadzenia zastępczej służby dla tych, którzy nie chcą służyć w wojsku ze względów etycznych lub politycznych. Deklarację podpisują m.in. uczestnicy głodówki w obronie Adamkiewicza.
23 maja-14 czerwca - W Gdańsku proces Adama Michnika, Bogdana Lisa i Władysława Frasyniuka. Oskarżonym sędzia odmawia prawa do składania wyjaśnień, na salę nie zostają wpuszczeni obserwatorzy. Frasyniuk skazany na 3,5 roku, Michnik na 3 lata, Lis na 2,5 roku.
17 czerwca - Aresztowanie Tadeusza Jedynaka, członka TKK z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Czerwiec - Nowa centrala związkowa OPZZ przejmuje majątek rozwiązanych związków, m.in. szacowany na 153 mln zł majątek "Solidarności".
Sierpień - Opublikowanie raportu "Polska 5 lat po Sierpniu", opracowanego przez grono ekspertów "Solidarności".
13 października - Przebywający w więzieniu szef wydawnictwa CDN i publicysta Czesław Bielecki rozpoczyna w dniu wyborów do Sejmu PRL głodówkę, domagając się przyznania wszystkim więźniom niekryminalnym statusu więźniów politycznych. Głodówkę prowadził do lata 1986, był sztucznie dokarmiany.
Październik - Według Jerzego Urbana liczba więźniów politycznych wynosi 363 osoby.
2 listopada - Śmierć studenta Marcina Antonowicza, na skutek obrażeń odniesionych podczas zatrzymania przez MO w Olsztynie.
25 listopada - Sąd Wojewódzki w Słupsku skazuje za współpracę z "Solidarnością" dwóch oficerów SB: Adama Hodysza na 3 lata, Piotra Siedlińskiego na 1,5 roku więzienia. Sąd Najwyższy podwyższył wyroki do 6 i 4 lat.
23 grudnia - Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazuje działacza "WiP" Wojciecha Jankowskiego na 3,5 roku więzienia za odmowę służby wojskowej.

1986:

9 stycznia - Aresztowanie w Gdańsku Bogdana Borusewicza, lidera gdańskiej RKK i członka TKK.
19 lutego - Aresztowanie działaczy WiP Jacka Czaputowicza i Piotra Niemczyka.
3 marca-22 kwietnia - Proces działaczy KPN: Leszka Moczulskiego, Krzysztofa Króla, Andrzeja Szomańskiego, Adama Słomki i Dariusza Wójcika. Wyroki: Moczulski 4 lata, pozostali od 2 do 2,5 roku.
15 maja - Wyrok 2 lat dla Seweryna Jaworskiego, za wzywanie do bojkotu wyborów.
31 maja - Aresztowanie ukrywającego się od 1981 roku Zbigniewa Bujaka oraz Konrada Bielińskiego i Ewy Kulik z RKW Mazowsze.
17 lipca - Ustawa o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw, umożliwiająca amnestię dla wszystkich więźniów politycznych.
11 września - Minister spraw wewnętrznych ogłasza, że na wolność wyjdą wszystkie osoby skazane i aresztowane za "przestępstwa przeciwko państwu i porządkowi publicznemu". Więzienia opuszcza 225 osób.
21 września - Z oświadczenia TKK: "Uwolnienie więźniów politycznych oznacza spełnienie jednego z głównych postulatów stawianych przez związek od grudnia 1981. Samo uwolnienie więźniów nie usuwa jednak przyczyny napięć społecznych i upadku kraju. Do spełnienia zadań, jakie stoją przed społeczeństwem konieczne jest przywrócenie pluralizmu związkowego."
30 września - Utworzenie w Gdańsku przez Lecha Wałęsę Tymczasowej Rady "Solidarności" (Bogdan Borusewicz, Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, Janusz Pałubicki i Józef Pinior) - jawnej struktury kierowniczej związku, istniejącej obok tajnej TKK. W Warszawie RKW Mazowsze rozpoczyna jawną działalność, ujawniają się też jej działacze Jan Lityński i Wiktor Kulerski, którzy dołączają do Zbigniewa Bujaka, Konrada Bielińskiego i Ewy Kulik.
Październik - Jawne związkowe rady regionalne powstają w Lublinie, na Górnym Śląsku, w Łodzi, Poznaniu, a w Nowej Hucie wznawia działalność Komisja Robotnicza Hutników.
18 listopada - NSZZ "Solidarność" przyjęty do Światowej Konfederacji Pracy i Międzynarodowej Konferencji Wolnych Związków Zawodowych.
23 listopada - Powstaje Tymczasowa Rada Konsultacyjna Rolników NSZZ "Solidarność".
Listopad - Komitety Założycielskie Związku Zawodowego "Solidarność" Pracowników Morskiej Stoczni Remontowej i Pracowników Portu składają w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie formalne wnioski o rejestracje. Oba są odrzucone, ale w następnych miesiącach podobne wnioski składają też inne zakłady.
6 grudnia - Powstaje Rada Konsultacyjna przy przewodniczącym Rady Państwa, do której wchodzi kilka osób luźno związanych z opozycją.
10 grudnia - Powstaje Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", której przewodnictwo obejmuje Zbigniew Romaszewski. Komisja ma dokumentować bezprawne działania władz i pomagać represjonowanym z powodów politycznych.

1987:

15 lutego - W Rzeszowie odbywa się zjazd przedstawicieli chłopskiego ruchu związkowego. Powstaje Tymczasowa Krajowa Rada Rolników "Solidarność", na czele której staje Józef Ślisz.
7-9 maja - Międzynarodowe seminarium "Pokój międzynarodowy i Porozumienia Helsińskie", zorganizowane w Warszawie przez Ruch "Wolność i Pokój".
31 maja - Na zaproszenie Lecha Wałęsy spotyka się w Gdańsku 62 intelektualistów. Wydają oświadczenie mówiące o prawie Polaków do niepodległości, demokracji, prawdy, wolności i poszanowania prawa.
1 czerwca - We Wrocławiu pierwszy happening Pomarańczowej Alternatywy.
8-14 czerwca - Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Podczas mszy w Gdańsku papież wspomina o "umowach gdańskich", które wciąż "pozostają do spełnienia".
Czerwiec - Pierwszy oficjalny numer pisma "Res Publica", wcześniej ukazującego się w II obiegu.
11 lipca - Spotkanie sekretarza KC Józefa Czyrka z przedstawicielami KIK-ów z całej Polski. Postulat przywrócenia pluralizmu związkowego.
25 października - Rozwiązanie TR "S" i TKK. Powołanie na ich miejsce jawnej Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" w składzie: Lech Wałęsa - przewodniczący, Zbigniew Bujak, Jerzy Dłużniewski, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki, Stanisław Węglarz.
9 listopada - Aresztowanie we Wrocławiu Kornela Morawieckiego, lidera Solidarności Walczącej, ukrywającego się od 1981 roku.
29 listopada - Referendum nt. tempa i zakresu reform politycznych i gospodarczych, zbojkotowane przez opozycję. Propozycje rządowe bez aprobaty społecznej.
3 grudnia - Powstanie we Wrocławiu jawnej Regionalnej Komisji Wykonawczej, pod przewodnictwem Władysława Frasyniuka.

1988:

1 stycznia - Zaprzestanie zagłuszania Radia Wolna Europa
26 lutego - Powstaje jawna Regionalna Komisja Wykonawcza Regionu Górnośląskiego, z Henrykiem Sienkiewiczem na czele.
26 kwietnia - Rozpoczyna się strajk w Hucie im. Lenina w Krakowie, postulat indeksacji płac i przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy "Solidarności".
29 kwietnia - Strajk z podobnymi postulatami w Hucie Stalowa Wola.
30 kwietnia - Uwolnienie i odlot do Rzymu "na leczenie" dwóch liderów "Solidarności Walczącej" - Kornela Morawieckiego i Andrzeja Kołodzieja.
2 maja - Początek strajku w Stoczni Gdańskiej. Postulaty: podwyżka płac, przywrócenie "Solidarności", zwolnienie więźniów politycznych.
5 maja - Pacyfikacja strajku w Hucie im. Lenina przez oddziały ZOMO.
10 maja - Koniec strajku w Stoczni Gdańskiej bez spełnienia postulatów.
15 sierpnia - Początek strajku w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu, gdzie powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W następnych dniach dołączają następne zakłady Śląska. Główny postulat - legalizacja "Solidarności".
17 sierpnia - Strajk w Porcie Szczecińskim, powstanie MKS.
20 sierpnia - Poufne rozmowy między prezesem warszawskiego KIK Andrzejem Stelmachowskim, a sekretarzem KC Józefem Czyrkiem - zgoda władz na negocjacje.
22 sierpnia - Początek strajku w Stoczni Gdańskiej, powstanie MKS.
26 sierpnia - Gen. Kiszczak ogłasza gotowość podjęcia rozmów z przedstawicielami różnych środowisk, które "mogłyby przybrać formę okrągłego stołu".
31 sierpnia - Pierwsze spotkanie Wałęsy z Kiszczakiem. Perspektywa rozmów okrągłego stołu w zamian za wygaszenie strajków.
15-16 września - Kolejne spotkania przygotowawcze do okrągłego stołu. Postanowiono, że obrady rozpoczną się w połowie października.
1 listopada - Nowy premier Mieczysław Rakowski podejmuje decyzję o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Lech Wałęsa ocenia to jako prowokację wymierzoną w idee porozumienia.
30 listopada - Debata Lecha Wałęsy z przewodniczącym oficjalnych związków Alfredem Miodowiczem "na żywo" w TVP. Wałęsa po raz pierwszy od 7 lat w oficjalnej telewizji.
9-12 grudnia - Lech Wałęsa, Bronisław Geremek i Andrzej Wielowieyski uczestniczą w obchodach 40 rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w Paryżu.
18 grudnia - 62 intelektualistów na kolejnym spotkaniu na zaproszenie Lecha Wałęsy tworzy Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

1989:

16-18 stycznia - Druga część X Plenum KC PZPR. Z komunikatu: "Komitet Centralny widzi potrzebę i możliwość włączenia do systemu politycznego konstruktywnej opozycji, [...] opowiada się za zniesieniem - w warunkach porozumienia narodowego - ograniczeń w tworzeniu nowych związków zawodowych".
21 stycznia - Śmierć znanego z działalności patriotycznej ks. Stefana Niedzielaka, zamordowanego przez nieznanych sprawców na plebanii kościoła św. Karola Boromeusza w Warszawie.
22 stycznia - Z oświadczenia Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", opublikowanego również przez prasę oficjalną: "KKW NSZZ 'Solidarność' traktuje uchwałę Plenum KC PZPR o przywróceniu pluralizmu związkowego i legalizacji NSZZ 'Solidarność' jako zasadniczy krok w kierunku dialogu społecznego."
30 stycznia - Śmierć duszpasterza białostockiej "Solidarności" ks. Stanisława Suchowolca.
6 lutego-5 kwietnia - Obrady "Okrągłego Stołu". W zamian za legalizację przedstawiciele "Solidarności" godzą się na udział w wyborach, w ramach których 65% mandatów w Sejmie ma być przyznana PZPR i jej sojusznikom. Pozostałe 35% oraz druga izba - Senat mają być obsadzone w drodze całkowicie wolnych wyborów. Utworzony ma został urząd Prezydenta PRL, wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe.
7 kwietnia - Z uchwały KKW: "Uważamy za sprawę pierwszorzędnej wagi, aby w najbliższych wyborach maksymalnie wykorzystać powstałe możliwości, mimo iż nie będą to jeszcze wybory w pełni demokratyczne".
8 kwietnia - Komitet Obywatelski "Solidarność" obejmuje patronatem kampanię wyborczą kandydatów "Solidarności" do Sejmu i Senatu.
12 kwietnia - Ukazuje się ostatni (290) numer "Tygodnika Mazowsze".
17 kwietnia - Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie rejestruje NSZZ "Solidarność".
20 kwietnia - Rejestracja "Solidarności" Rolników Indywidualnych.
1 maja - W wielu miastach pierwsze od lat legalne pochody i manifestacje "Solidarności". W Warszawie pochód "Solidarności" gromadzi ponad 100 tys. ludzi.
8 maja - Zaczyna ukazywać się "Gazeta Wyborcza", pierwszy legalny dziennik związany z KO "Solidarność". Redaktor naczelny - Adam Michnik.
23 maja - Sąd Wojewódzki w Warszawie odrzuca wniosek o rejestrację Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
2 czerwca - Pierwszy numer reaktywowanego "Tygodnika Solidarność", pod redakcją Tadeusza Mazowieckiego.
4 czerwca - Wybory do Sejmu i Senatu. Komitet Obywatelski "Solidarność" uzyskuje wszystkie możliwe do zdobycia miejsca w Sejmie (35%) i 99% miejsc w Senacie (część w drugiej turze 18 czerwca). Wszyscy parlamentarzyści "Solidarności" wchodzą w skład Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.
10 czerwca - Spotkanie przedstawicieli środowisk związkowych, opozycyjnych wobec Lecha Wałęsy (m.in. Marian Jurczyk, Stanisław Wądołowski, Seweryn Jaworski, Jerzy Kropiwnicki, Andrzej Gwiazda). Przyjęto wspólną deklarację pod nazwą "Porozumienie na rzecz demokratycznych wyborów w NSZZ 'Solidarność'".
3 lipca - Artykuł Adama Michnika "Wasz prezydent, nasz premier" w "Gazecie Wyborczej". Postulat "porozumienia, na mocy którego prezydentem zostanie wybrany kandydat z PZPR, a teka premiera i misja sformowania rządu powierzona zostanie kandydatowi 'Solidarności'".
4 lipca - Inauguracyjne posiedzenie Sejmu i Senatu.
10 lipca - W Krynicy Morskiej zamordowany zostaje ks. Sylwester Zych, współoskarżony o udział w zabójstwie sierż. MO Zdzisława Karosa w 1982 roku.
19 lipca - Zgromadzenie Narodowe wybiera prezydentem Wojciecha Jaruzelskiego.
7 sierpnia - Lech Wałęsa proponuje zawiązanie mającej większość w Sejmie koalicji OKP z dotychczasowymi sojusznikami PZPR - ZSL, i SD.
17 sierpnia - Lech Wałęsa spotyka się z szefami ZSL i SD Romanem Malinowskim i Jerzym Jóźwiakiem. Wszyscy przyjęci przez prezydenta Jaruzelskiego.
19 sierpnia - Prezydent Jaruzelski proponuje objęcie stanowiska premiera kandydatowi OKP Tadeuszowi Mazowieckiemu.
24 sierpnia - Sejm akceptuje kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera.

Szukaj

Copyright © 2021 Archiwum Bocheńskiej Solidarności. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.